Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH W 2016R.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045).

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  (obecnie to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
 • Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 2016r.  Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny jest  jak dotychczas w czterech terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Zmiany w podatku od nieruchomości:

 • Wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem  rewitalizacji. Ta stawka wprowadzona ustawą o rewitalizacji nie będzie obowiązywała  w 2016r. na terenie Gminy Przemęt, bowiem na naszym obszarze nie ma tego typu terenów.
 • Doprecyzowano pojęcie przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ich zły stan techniczny. Warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji tj. decyzji ostatecznej organu nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub decyzji ostatecznej organu  nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zmiany w podatku rolnym:

Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

 • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy,
 • Rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego,
 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany w podatku leśnym:

 • Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych.
 • Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

 

W związku z powyższymi zmianami OD 1 STYCZNIA 2016R. OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH (IN-1, DN-1, DR-1, DL-1, Z-1). Nowe formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Przemęt, pok. Nr 1 lub na stronie internetowej bip.przemet.pl

Terminy składania informacji i deklaracji podatkowych:

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej składają deklaracje podatkowe w następujących terminach:

– deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

– deklaracja na podatek rolny DR-1, deklaracja na podatek leśny DL-1 w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

– załącznik do informacji / deklaracji dotyczący współwłaścicieli Z-1 jako załącznik do deklaracji w zależności od liczby współwłaścicieli

 1. Osoby fizyczne składają informację podatkową w następujących terminach:

informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego IN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

– załącznik do informacji / deklaracji dotyczący współwłaścicieli Z-1 jako załącznik do informacji w zależności od liczby współwłaścicieli.

DLA  PRZYPOMNIENIA:

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji / informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego to:

 1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
 2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
 3. zmiana klasyfikacji gruntów,
 4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu,
 5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
 6. budowa budynków gospodarczych, garaży z płyt betonowych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
 7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle:

 1. powyżej 2,20 m zalicza się do opodatkowania w 100 %,
 2. od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %,
 3. poniżej 1,40 m powierzchnie te pomija się.

Informujemy, że zgłoszone przez podatników nieruchomości do opodatkowania są porównywane z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków, danymi zawartymi w Systemie Informacji Przestrzennej oraz danymi zawartymi na Geoportal.pl.

Zachęcamy do przeanalizowania przez Państwa zgłoszonych do opodatkowania nieruchomości (powierzchni użytkowej budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów). W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszonych do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym nieruchomości konieczne jest złożenie  przez osoby fizyczne IN-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego bądź przez osoby prawne DN-1 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości podatkowej. Wszelkie informacje dotyczące podatku od nieruchomości oraz pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemęt pok. Nr 1 (tel. 65 – 549 60 71 wew. 39 lub 75)

 

 

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]