Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Informacje dot. złożenia wniosku o dotację

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOATCJĘ ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU GMINY

 1. Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Uwaga: W przypadku współwłasności wniosek na realizację przedsięwzięcia, składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

2. Wnioski o dofinansowanie, zarówno w formie dotacji jak i dotacji z prefinansowaniem należy składać wyłącznie poprzez:

 

 • w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
 • w przypadku braku podpisu elektronicznego, możliwe jest wydrukowanie wniosku wraz załącznikami oraz podpisanie. Taki wniosek będzie dostarczony do WFOŚIGW w Poznaniu za pośrednictwem urzędu gminy.
 1. Dane Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail Wnioskodawcy lub adres e-mail pełnomocnika (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika), NIP (o ile Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym podając nr NIP).
 2. Informację o współmałżonku Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania.
 3. Informację o wszystkich pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego (w przypadku współwłasności): imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy.

Uwaga: Należy podać adres do korespondencji w Polsce lub adres pełnomocnika w Polsce.

 1. Informacje dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie:
 • adres budynku/ lokalu mieszkalnego,
 • numer księgi wieczystej budynku lub nieruchomości, na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0),
 • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego (w przypadku braku posiadania takiej informacji – przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2]

Uwaga: Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Programu w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie – należy podać powierzchnię w m2 wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczbę miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

 1. W przypadku jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie należy podać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumianą jako data poniesienia pierwszego kosztu – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem.
 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, na który Wnioskodawca chce uzyskać dotację:
 • źródło ciepła (można wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła):
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
 • kocioł zgazowujący drewno,
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, czyli o emisyjności niższej niż 20mg/m3,
 • kocioł olejowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny – tylko do 30 czerwca 2023 r.
 • kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, czyli o emisyjności niższej niż 20mg/m3,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe – w obecnej wersji wniosku podaje się powierzchnię w m2 przegród, którą zamierza się ocieplić oraz powierzchnię w m2 okien czy drzwi, jakie mają być docelowo montowane,
 • audyt energetyczny
 1. W przypadku ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania (osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł) należy wziąć pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę). W celu ułatwienia wyliczenia dochodu Wnioskodawcy można przygotować dokumenty potwierdzające roczny dochód.
  We wniosku należy podać łączną wartość dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze wszystkich źródeł:
 • roczny dochód ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A – pozycja PIT „Podstawa obliczania podatku”,
 • roczny dochód ustalany na podstawie PIT-16 (karta podatkowa), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • roczny dochód Wnioskodawcy niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju.

Powyższe nie dotyczy Wnioskodawców, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski i są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce.

 • dochód roczny ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie ha przeliczeniowych – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy gospodarstwo rolne objęte jest małżeńską ustawową wspólnością majątkową liczbę ha przeliczeniowych dzieli się na pół,

Uwaga: Należy przedstawić liczbę ha przeliczeniowych (użytki rolne) własnych i dzierżawionych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,  określoną na podstawie:

 • zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub
 • nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy organ gminy,
 • umowy/ów dzierżawy (jeśli dotyczy).

Ustalając dochód uzyskany z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:

 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego;
 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentem potwierdzającym liczbę ha przeliczeniowych jest:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub
 • nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawiony przez właściwy organ gminy,;
 • umowa dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 

 1. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie są wystawiane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w UG Przemęt, pok. nr P13).

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Uwaga: Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 1. W przypadku ubiegania się o najwyższy poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku jednego z dwóch dokumentów:
 2. zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ, wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, rok kalendarzowy za który został ustalony ten dochód oraz rodzaj gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

Dochód ustalany jest z:

 • przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku lub
 • ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
 1. zaświadczenia wydanego na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z Programem) potwierdzającego, że Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania to osoba której przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:

 • 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji otrzymają Państwo klikając w poniższy link:

Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

 

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]