Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Uwaga! Obowiązkowe czyszczenie przewodów dymnych! Pamiętaj o tym!

Przypominamy o obowiązkowych kontrolach i czyszczeniu przewodów dymnych. To bardzo ważne dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Wyciąg z przepisów dotyczących czyszczenia przewodów dymowych:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej,
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionym w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionym w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
Art. 62 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. C, powinni przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim- w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności- w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przepisy ustawy Prawo budowlane, art. 62 ust. 1, zobowiązują zarządców oraz właścicieli budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych do przeprowadzenia okresowej ich kontroli – raz w roku oraz co pięć lat.
W zakres kontroli wchodzi sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.
Zgodnie więc z prawem, w każdym budynku raz w roku kominiarze muszą sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych i w razie potrzeby oczyścić je, a co pięć lat dokonać ich inwentaryzacji. Sprawdzają wtedy, czy np. nikt nie przerobił instalacji na własną rękę.

Opracowanie: Rozalia Lorenc (GCKiB Przemęt)

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]