Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Dbajmy o przepusty pod zjazdami drogowymi

Urząd Gminy Przemęt przypomina mieszkańcom o ciążącym na nich obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych. Wiąże się z tym również konieczność czyszczenia przepustów pod zjazdami.

Powyższy obowiązek wynika z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1440 ze zm,) zgodnie z którym: „utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia. Zarządcy dróg udrożniają rowy, ale w niektórych miejscach odwodnienie nie jest w pełni sprawne przez zapchane przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem.

W związku z powyższym prosimy właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie piętrzenia się spływającej wody, rozmycia korony drogi oraz podtopienia terenów przyległych.

Jednocześnie informujemy, że niewywiązywanie się z ww. obowiązku na podstawie art. 102 Kodeksu wykroczeń skutkować może wymierzeniem kary do 1000 zł.

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]